Địa Tạng Vương Bồ Tát là ai?

Địa Tạng Vương Bồ Tát là ai?

"Địa ngục vị không

Thệ bất thành Phật

Chúng sanh độ tận

Phương chứng Bồ Đề"

--- Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện ---

Địa Tạng Vương Bồ Tát là ai?

Địa Tạng Vương Bồ Tát là một trong sáu vị Bồ Tát quan trọng của Phật giáo Đại thừa. Năm vị còn lại là Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát và Di Lặc Bồ Tát.

Địa Tạng Vương Bồ Tát là một vị Bồ Tát đại từ đại bi thệ nguyện độ thế rất rộng lớn. Ngài là giáo chủ của cõi U Minh. Địa là đất. Tạng là trùm chứa. Bồ Tát có lập đại nguyện tế độ tất cả chúng sinh cũng như đất là nơi nương tựa cho muôn sự muôn vật nên gọi là Địa. Cũng có người lý giải nghĩa của chữ “Địa” nương theo Kinh Địa Tạng có viết: “U Minh Giáo Chủ Bổn Tôn Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát”. Vì cách sử dụng từ ngữ trong kinh điển hết sức sát nghĩa và rõ ràng nên “Bổn” là Bổn tâm, “Tôn” là tôn quý, “Địa” là tâm địa, “Tạng” là Như Lai tạng.

Câu chuyện về tiền thân của Đức Địa Tạng Bồ Tát

Pháp Tạng xin được chia sẻ một trong  bốn câu chuyện về tiền thân của Đức Địa Tạng Bồ Tát trong vô số kiếp quá khứ tùy theo nhân duyên và thời đại khác nhau mà phát những lời đại nguyện cứu độ khắp tất cả chúng sinh trong vô lượng kiếp sinh tử luân hồi.

Quang Mục cứu mẹ

Vô lượng vô số kiếp về trước, Đức Địa Tạng Bồ Tát từng là người con gái tên Quang Mục. Vì muốn cứu mẹ đã khuất nên cô làm việc phước thiện, cúng dường vị La Hán để hồi hướng phúc báu cho mẹ, bởi khi xưa còn sống, mẹ cô ưa giết hại và ăn thịt các loài cá trạnh. Cảm thương trước tâm hiếu hạnh của Quang Mục, vị La Hán cho biết mẹ cô bị đọa địa ngục và khuyên cô đem lòng chí thành niệm Đức Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai, vẽ đắp hình tượng Phật thì kẻ còn người mất đều được phước lợi. Cô vâng lời dạy, liền xuất tiền của, tạo tôn tượng Đức Phật Liên Hoa Mục Như Lai rồi thành kính thờ cúng, đảnh lễ.

Lòng thành kính của cô cảm ứng tới Đức Liên Hoa Mục Như Lai, một đêm nàng chiêm bao thấy Đức Phật phóng ánh sáng và bảo rằng: Chẳng bao lâu mẹ của ngươi sẽ thác sinh vào trong nhà của ngươi, khi biết đói lạnh thì liền biết nói. Sau đó, đứa tớ gái (người hầu) trong nhà cô sinh bé trai, chưa đầy ba ngày đã biết nói, đứa trẻ buồn khóc và nói với Quang Mục rằng: Ta là mẹ của ngươi, nhờ phước ngươi tạo nên nay được sinh làm kẻ hạ tiện nhưng đến năm 13 tuổi sẽ bị đọa địa ngục.

Vì không muốn mẹ và chúng sinh phải chịu khổ trong luân hồi sinh tử, Quang Mục đối trước tượng Đức Phật Liên Hoa Mục Như Lai và phát lời nguyện Bồ đề rộng lớn:

“Từ ngày nay nhẫn về sau đến trăm nghìn muôn ức kiếp trong những thế giới nào mà các hàng chúng sanh bị tội khổ nơi địa ngục cùng ba ác đạo, tôi nguyện cứu vớt chúng đó làm cho tất cả đều thoát khỏi chốn ác đạo: địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ… Những kẻ mắc phải tội báo như thế thành Phật cả rồi, vậy sau tôi mới thành bậc Chánh Giác”.

Nhờ công đức phát nguyện rộng lớn đó, mẹ cô khi bỏ báo thân tái sinh làm người Phạm Chí sống lâu trăm tuổi. Sau đó vãng sinh về cõi nước Vô Ưu sống lâu không thể tính kể. Và cuối cùng sẽ thành Phật, độ nhiều hạng người, Trời nhiều như số cát sông Hằng.

----------------------------

#địatạngvươngbồtát #diatangvuongbotat #điạtạngvươngbồtát #botatdiatang #botatdiatangvuong #phaptang #phaptanghcm #phaptangdalat

----------------------------

Hệ thống cửa hàng:

🕉️ Trú xứ HCM:

- Địa chỉ: 764 Nguyễn Chí Thanh, P.4, Q.11, Tp.HCM

- Hotline: 0903.268.036

🕉️ Trú xứ Đà Lạt:

- Địa chỉ: 129 Bùi Thị Xuân, P.2, Tp. Đà Lạt

- Hotline: 0914.951.542

🌐 Website: www.phaptang.com

Đang xem: Địa Tạng Vương Bồ Tát là ai?

Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên