Thượng Phẩm Phật Giáo Pháp Tạng

BỒ ĐỀ TÂM TRÙM KHẮP HƯ KHÔNG CỦA BỒ TÁT ĐỊA TẠNG

MGroup 28/01/2024

Bồ Tát Địa Tạng là vị Bồ Tát đại từ đại bi có lập thệ nguyện độ thế rất lớn. Ngài là vị giáo chủ mang theo ánh sáng để chiếu rọi cõi U Minh.

Theo lý giải, Địa là đất, Tạng là trùm chứa. Bồ Tát có lập đại nguyện tế độ cho tất cả chúng sinh cũng giống như đất là nơi giúp cho muôn sự muôn vật nương tựa nên được gọi là Địa. Trong quá trình cứu độ cho chúng sinh và truyền bá Phật pháp, Địa Tạng Vương Bồ Tát có bốn đại nguyện lớn. Đó là:

Một là, trong vô lượng các kiếp về trước, khi là một vị Trưởng giả, Ngài đã phát đại nguyện: “Từ nay đến tận đời vị lai, tôi vì những chúng sinh tội khổ trong sáu đường mà giảng bày nhiều phương tiện làm cho chúng nó được giải thoát hết cả, rồi tự thân tôi mới chứng thành Phật quả”.

Hai là, vào thời thuở Đức Phật Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai, Ngài đã phát ra đại nguyện: “Tôi nguyện từ nay nhẫn đến đời vị lai những chúng sinh mắc phải tội khổ, thì tôi lập ra nhiều phương chước làm cho chúng đó được giải thoát”.

Ba là, vào thuở Đức Phật Nhất Thiết Trí Thành Tựu Như Lai, ngài Địa Tạng là một vị vua đã phát ra nguyện: “Như tôi chẳng trước độ những kẻ tội khổ làm cho đều đặn an vui chứng quả Bồ Ðề, thời tôi nguyện chưa chịu thành Phật”.

Bốn là, vào thời đức Phật Liên Hoa Mục Như Lai, ngài Địa Tạng là một thiếu nữ tên Quang Mục đã phát ra nguyện: “Từ ngày nay nhẫn về sau đến trăm nghìn muôn kiếp, trong những thế giới nào mà các chúng sinh bị tội khổ nơi địa ngục cùng ba ác đạo, tôi nguyện cứu vớt chúng sinh đó làm cho tất cả đều thoát khỏi chốn ác đạo: địa ngục, súc sinh và ngạ quỷ… Những kẻ mắc phải tội báo như thế thành Phật cả rồi, tôi mới thành bậc Chánh Giác”.

NAM MÔ ĐẠI NGUYỆN ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT.

Bạn đang xem: BỒ ĐỀ TÂM TRÙM KHẮP HƯ KHÔNG CỦA BỒ TÁT ĐỊA TẠNG
Bài trước Bài sau
VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN

Địa chỉ email của bạn sẽ được bảo mật. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Nhận thông tin mới nhất từ Thượng Phẩm Phật Giáo Pháp Tạng

Giỏ hàng

Chat