Tán Thán Công Hạnh Đức Phật Thích Ca Mâu Ni

Tán Thán Công Hạnh Đức Phật Thích Ca Mâu Ni
Theo Kinh Pháp Hoa, Đức Phật ra đời vì một đại nhân duyên. Đó chính là để “khai thị chúng sinh ngộ nhập Phật tri kiến”, để cho chúng sinh được nhờ đó mà đổi mê ra ngộ thấy tánh tỏ tâm, vượt sống khỏi chết, lìa khổ được vui.
 
Tháng Phật đản là thời gian cát tường, người học Đạo nên dành thêm thời gian tụng đọc các bài kệ tán thán Như Lai. Không chỉ tụng niệm, thiền quán trên tọa cụ, mà khi đi, đứng, nằm, ngồi hết thảy mọi thời không quên nhớ tưởng đến Đức Bổn Sư, nhớ tới công hạnh, tâm nguyện, giới luật, lòng đại bi của Ngài, con đường chứng đạt trải qua nhiều thử thách để đúc kết những pháp hành thâm sâu cho chúng sanh sau này trên con đường giải thoát rốt ráo.
Xin mời Quý bạn lắng lòng, cùng xướng lên lời Tán thán công hạnh Đức Phật Thích Ca Bản Sư Năng Nhân Vương do Thánh Giả Mã Minh trước tác:
Khi mới đản sinh, bậc Tôn Chủ Chúng Lưỡng Túc,
Nơi đại địa, Ngài tiến bảy bước chân sen,
Rồi cất tiếng Viên âm, lời lịch sử:
“Thiên thượng, thiên hạ, duy Chân Ngã độc tôn!”
Bậc Đại trí, nơi ngài, con xin đỉnh lễ!
Đầu tiên từ cõi Đâu Xuất Thiên quang giáng,
Tiến nhập thai tạng thân mẫu nơi hoàng gia,
Vườn Lâm Tỳ Ni, Năng Nhân hiện đản sinh,
Đức Thế Tôn, Thiên nhân sư, con xin đỉnh lễ!
Trong hoàng cung, ba mươi hai mẫu dưỡng,
Niên thiếu vui đùa, rèn luyện cung thành tộc Thích Ca,
Ca Tỳ La thành, Thái tử nạp vương phi,
Bậc Tam Giới vô đẳng Phật thân, con xin đỉnh lễ!
Nơi bốn cổng thành trình hiện sinh, già, bệnh, tử,
Xuống tóc xuất gia trước Bảo Tháp thiêng,
Sông Ni Liên Thiền bên bờ hành khổ hạnh,
Bậc viễn ly hai chướng, con xin đỉnh lễ!
Thành Vương Xá, Ngài hàng phục voi điên dữ
Tỳ Xá Ly, đàn khỉ dâng cúng mật ong lên Ngài
Xứ Ma Kiệt Đà, Năng Nhân hiện Chính Giác.
Xin đỉnh lễ bậc Toàn tri Quang minh!
Thành Ba La Nại, chuyển Diệu Pháp Luân,
Kỳ Đà lâm, đại thần thông thị hiện,
Câu Thi Na thành tác ý Nhập Niết Bàn,
Thế Tôn tâm biến mãn khắp hư không, con xin đỉnh lễ
Nương công đức lời khái quát xưng tán thán,
Những công hạnh của Đấng Thế tôn,
Nguyện cầu thiện hạnh của hết thảy hữu tình,
Sánh ngang công hạnh của ngài, đức Thiện thệ!
Nguồn dịch: Aryasura, Short Praise of the Buddha’s Deeds, Ripa Translation, 2008.
 
Lời tán thán, đỉnh lễ và nguyện cầu bảy nhánh Phổ Hiền lên đức Phật Thích Ca
Đại bi nhiếp thụ thời ác trược,
Phát năm trăm lời thệ nguyện thật rộng sâu
Như hoa sen trắng, nghe danh, bất thối chuyển
Cung kính đỉnh lễ Đấng Bản sư Từ Phụ!
Tài sản, ba nghiệp thiện căn con và người
Dâng cúng quán tưởng thành như mây Phổ Hiền
Bao tội chướng từ vô thủy kiếp,
Thành tâm sám hối tận không dư
Thiện hạnh của chư Thánh giả cùng phàm phu,
Ba thời tích tập công đức, con tùy hỉ
Thỉnh Phật chuyển pháp luân khắp mười phương
Nơi Ngài có thân trí tuệ như hư không,
Tuy trụ ba thời không dịch chuyển,
Vì đồ sinh mà hiện bày tướng sinh diệt,
Thường hằng thị hiện huyễn hóa thân
Bao công đức tích tập trong ba đời
Lợi ích hết thảy chúng sinh tận không dư,
Đạt quả vị Như lai Tối thắng,
Xin đoái thương chúng con bằng tâm từ bi
Thời ác trước con không nơi nương tựa
Thời này, cõi này hiện diện của Tam Bảo,
Xin ngài hiển hiện hạnh nguyện Đấng Thế Tôn!
Ngài là chốn quy y tối thượng,
Thành kính hết lòng con cầu khẩn,
Xin nhớ lời thuở xưa phát đại thệ nguyện,
Cho đến khi con được Bồ đề tâm trọn vẹn!
 
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.
 

_____________________________________________

HỆ THỐNG THƯỢNG PHẨM PHẬT GIÁO PHÁP TẠNG

Chi nhánh 1: 764 Nguyễn Chí Thanh, Phường 4, Quận 11, TP. HCM/ Hotline: 0903.268.036

Chi nhánh 2: 129 Bùi Thị Xuân, Phường 2, TP. Đà Lạt/ Hotline: 0914.951.542

Fanpage: https://www.facebook.com/phaptang.thuongphamphatgiao

Website: https://phaptang.myharavan.com/

Đang xem: Tán Thán Công Hạnh Đức Phật Thích Ca Mâu Ni

Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên