Lịch Sử Tu Nhân Và Chứng Quả Của Đức Phật A Di Đà

Lịch Sử Tu Nhân Và Chứng Quả Của Đức Phật A Di Đà
Quá trình tu tập tích lũy công đức, phước báu cho đến ngày thành tựu quả vị Phật của Đức Phật A Di Đà là một mô phạm xuất chúng để hàng ngàn Phật tử noi theo.
 

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã từng giảng thuyết: “Ðời quá khứ lâu xa, cách hơn 10 kiếp, có một nước tên là Diệu Hỷ, vua cha là Nguyệt Thượng Luân vương, mẹ là Thù Thắng Diệu Nhan. Vương hậu sinh ra ba người con: Người con trưởng là Nhựt Nguyệt Minh, người con thứ hai là Kiều Thi Ca, người con thứ ba là Nhật Ðế Chúng.

Khi ấy có Đức Phật ra đời hiệu là Thế Tự Tại Vương Như Lai. Kiều Thi Ca bỏ ngôi vinh quý theo Phật Thế Tự Tại xuất gia, thụ Tỳ kheo giới, Phật cho hiệu là Pháp Tạng Tỳ kheo. Ngài Pháp Tạng đối trước Phật, phát 48 lời nguyện rộng lớn, độ khắp tất cả mười phương chúng sinh; Nếu có một nguyện nào chẳng viên mãn, thì Ngài thề chẳng thành Phật. Khi ấy chư thiên rải hoa, tán thán, quả đất rúng động, giữa không trung có tiếng khen rằng:

“Pháp Tạng quyết định sẽ thành Phật hiệu là A Di Ðà”.

 

Thangka Đức Phật A Di Đà được vẽ thủ công, dát vàng vô cùng quý báu được trưng bày tại Thượng Phẩm Phật Giáo Pháp Tạng chi nhánh TP. Hồ Chí Minh.

Theo Hoa Nghiêm Kinh Thám Huyền Ký, chữ Tạng có bốn nghĩa: (1) Chứa đựng, bao gồm; (2) Tích chứa sâu sắc; (3) Sanh ra và (4) Vô tận. Do chứa đựng hết thảy pháp nên gọi là #Pháp_Tạng. Còn theo Gia Tường Sớ giảng: “Do có thể tích lũy Phật pháp một cách sâu xa, nên gọi là Pháp Tạng. Lại vì có thể mở bày pháp tạng của Phật nên gọi là Pháp Tạng“.

Phật tử chúng ta, biết niệm danh hiệu Phật A Di Ðà, biết được pháp môn niệm Phật cầu sinh Tây Phương Tịnh Độ, hãy noi gương Ngài Tỳ kheo Pháp Tạng, phát tâm thệ nguyện rộng lớn, một lòng tu tập cầu chứng Đạo Bồ Đề nhằm làm lợi lạc khắp chúng sanh. Đó là cách báo ân Phật thù thắng nhất mà một Phật tử nên làm.

 

_____________________________________________

HỆ THỐNG THƯỢNG PHẨM PHẬT GIÁO PHÁP TẠNG

Chi nhánh 1: 764 Nguyễn Chí Thanh, Phường 4, Quận 11, TP. HCM/ Hotline: 0903.268.036

Chi nhánh 2: 129 Bùi Thị Xuân, Phường 2, TP. Đà Lạt/ Hotline: 0914.951.542

Fanpage: https://www.facebook.com/phaptang.thuongphamphatgiao

Website: https://phaptang.myharavan.com/

Đang xem: Lịch Sử Tu Nhân Và Chứng Quả Của Đức Phật A Di Đà

Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên